0966 190708

Cụm động từ và từ vựng cần nhớ trong Unit 1 Tiếng Anh 12

Các từ mới và cấu trúc cần nhớ trong Unit 1 Tiếng Anh 12

Cụm động từ cần ghi nhớ trong Unit 1

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
to join handstə dʒɔɪn hændznắm tay nhau, cùng nhau
to take/assume the responsibility to sb for sthtə teɪk/ əˈsjuːm ðə ri,spɔnsə’bilətichịu trách nhiệm với ai về điều gì đó
to run the householdtə rʌn ðə ‘haushouldtrông nom việc nhà
to leave home for schooltə liːv həʊm fə(r) skuːlđến trường
to rush totə rʌʃ tə (v)xông tới, lao vào
to be willing (to do sth)tə bi ˈwɪlɪŋsẵn sàng làm cái gì
to give a handtə ɡɪv ə hændgiúp một tay
to win a place at universitythi đỗ vào trường đại học
to take out the garbageđổ rác
to mendtə mend (v)sửa chửa
to supportsə’pɔ:t (v)ủng hộ
to share one’s feelingchia sẻ tình cảm với nhau
to come upđược đặt ra
to feel + adjcảm thấy
to shake hands(v)bắt tay
to play tricks (on sb)chơi xỏ ai
to make a decision = to decide:quyết định
to get on well withhòa đồng với
to reserve sth (for sb/sth) = to book[ri’zə:v] (v)đặt trước
to sound + adjsaʊndnghe có vẻ
to get togethertəˈɡeðə(r)họp, gặp mặt
opportunity/,ɔpə’tju:niti/ (n)cơ hội
shift∫ift (n)ca, kíp
mischievous‘mist∫ivəs (adj)tinh nghịch, tai quái
securesi’kjuə (adj)an tâm

Bài tập:
1. If we want to save the Earth, the nations must ____________.
A. play tricks
B. take out the garbage
C. get on well with
D. join hands
2. Peter tried to his best and passed the driving test at the first ____________.
A. reserve
B. attempt
C. support
D. aim
3. In the family, the mother is the one who ____________.
A. gets together
B. runs the household
C. plays tricks
D. gets on well with
4. There are always people who are ____________ do bad things
A. willing to
B. get together
C. give a hand
D. support
5. To make a happy family, the husband must _________.the wife
A. feel
B. mend
C. support
D. come up
6. Tony works the day ________.
A. way
B. shift
C. stage
D. period
7. My boss was very kind. He was very __________ when I was ill.
A. supportive
B. mischievous
C. busy
D. secure

 

Bài Viết Liên Quan