0966 190708

Tiếng Anh 12 Unit 2 ngữ pháp : Urbanisation

I. Cấu trúc chủ ngữ giả trong mệnh đề that

Trong tiếng Anh, đôi khi chúng ta phải chủ ngữ giả khi trong câu không có chủ ngữ nào phù hợp với động từ liền đó. Chủ ngữ thật có thể nằm ở nằm ở đâu đó trong câu.
Có 2 cấu trúc cơ bản gồm:
Cấu trúc 1:
It + be + Adj + that clause.
Hoặc
It + be + Adj (+) + that + S + (should) + V(bare).
Ví dụ: It is interesting that people like this car. I think it is ugly
Thật thú vị là người ta lại thích cái xe này. Tôi thì nghĩ nó thật xấu xí.
Cấu trúc 2: Bắt buộc phải dùng that sau một số động từ như:
S + demand; insist; request; find + that clause
hoặc
S + demand; insist; request; find + that + S + (should) + V(bare).

II. Cách dùng SHOULD trong tiếng Anh

– Đưa ra lời khuyên hay ý kiến.
You should study harder. Your grade is very bad.
(Em nên học chăm chỉ hơn. Điểm em thấp lắm)
– Diễn tả trách nhiệm và nhiệm vụ 1 cách lịch sự
You shouldn’t listen to music in class.
(Em không được nghe nhạc trong lớp)
– Diễn tả lời khuyên và đề xuất
What should I wear to the date?
(Tớ nên mặc gi tới cuộc hẹn?)
– Diễn tả sự mong đợi: được dùng trong câu khẳng định và thường sau “be”
I think this movie should be interesting.
(Tôi nghĩ bộ phim này sẽ thú vị đó)
– Động từ khiếm khuyết ought to còn được dùng trong câu điều kiện loại 1.
If anyone should ask, I will be in the room.
(Nếu có ai hỏi thì tôi ở trong phòng nhé)
Should you need any help, please contact to the receptionist.
(Nếu anh cần bất cứ sự giúp đỡ nào, hãy liên lạc với tiếp tân)
– Diễn tả một sự việc không hợp lý hoặc không theo ý muốn của người nói.
Its 8 o’clock. He should be here already.
(Đã 8 giờ rồi.Đáng ra anh ấy phải ở đây rồi)
– Dự đoán về một chuyên gì đó có khả năng sẽ xảy ra.
There should be heavy rain tonight. The weather report said that.
(Tối nay chắc sẽ có mưa to. Dự báo thời tiết đã đoán vậy)

III. Tính từ ghép trong tiếng Anh
III. 1. Tính từ ghép là gì?

Tính từ ghép (Compound adjective) là tính từ gồm 2 hoặc nhiều từ khác nhau, được liên kết với nhau bằng dấu gạch nối (-). Chúng được dùng để bổ nghĩa cho danh từ và luôn đứng trước danh từ.

III. 2. Cách thành lập tính từ ghép

Cấu trúc tính từ ghép trong tiếng Anh được tạo ra bằng cách ghép tính từ với tính từ, danh từ với tính từ, hay thậm chí với phân từ. Dưới đây là các loại tính từ ghép phổ biến trong tiếng anh.
a. Tính từ + Tính từ
That is the Blue-eyed White Dragon (Đó là Rồng trắng mắt xanh)
b. Tính từ + Danh từ
Do you know this red-carpet event? (Anh có biết đến sự kiện rải thảm đỏ này không)
c. Danh từ + Tính từ
Do you have any sugar-free cupcakes? (Bạn có cái bánh ngọt nào không có đường không?)
d. Quá khứ phân từ + danh từ/tính từ/trạng từ (mang nghĩa bị động)
– Với trạng từ
BTS band is very well-known. (Ban nhạc BTS được nhiều người biết đến)
– Với tính từ
Tom is a full-grown kid. (Tom là 1 đứa trẻ đã phát triển đầy đủ)
– Với danh từ
This is the man-made machine. (Đây là cỗ máy nhân tạo)
e. Hiện tại phân từ + danh từ/tính từ/trạng từ (mang nghĩa chủ động)
– Với tính từ
That is a nice-looking hat ( Đấy là cái mũ đẹp)
– Với danh từ
He is a top-level officer in the army (Anh ấy là sĩ quan cấp cao nhất trong quân đội)
– Với trạng từ
He is a forward-thinking person (Anh ấy là người biết nhìn xa trông rộng)
f. Từ chỉ số lượng + Danh từ
The 100-year war between England and France is a big event in history. (Cuộc chiến 100 năm giữa Anh và Pháp là sự kiện lớn trong lịch sử)
g. Tính từ + Danh từ + -ed (mang nghĩa là có)
Amanda is a dim-witted person. (Amanda là 1 người ngu ngốc)

Bài Viết Liên Quan